ADICARE – Nestátní zdravotnické zařízení

Jsme moderní, jsme aktivní.  Výzkumy ukazují, že intenzivní ambulatní terapie závislosti, kterou lze kombinovat s podpůrnou farmakoterapií, vede k uspokojivým a dlouhodobým výsledkům.

Psychoterapie v ADICARE probíhá formou individuálních schůzek terapeuta s klientem nebo formou skupinové psychoterapie.

Skupiny jsou vedeny odborným psychologem či adiktologem a jsou tvořeny maximálně  pěti klienty.

Staré názory

Spousta lidí v České Republice má ještě zažitý názor, že jedinou efektivní formou léčby alkoholismu a jiných závislostí je lůžková péče. Ta pak probíhá formou dlouhodobé hospitalizace v psychiatrické léčebně.

Protialkoholní léčba spojená s vytržením pacienta z prostředí, které ho deformuje, má pochopitelbě při léčbě závislosti v krajních případech své nezastupitelné místo. Jde však už o těžké formy alkoholismu.


Ambulance ADICARE v Praze
Ambulance ADICARE v Praze
Ambulance ADICARE v Praze
Ambulance ADICARE v Praze